TOP termékek

Tanúsítvány

Árukereső, a hiteles vásárlási kalauz

1.000 Ft kedvezmény* kuponkód: ABB10 Prémium GaranciaHatalmas választék

Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
E-vásárlás Általános Szerződési Feltételei
Általános szerződési feltételek
Általános Szerződési Feltételei

Elektro Profi Kereskedelmi Kft.

Levélcím: 1148 Bp.Fogarasi út 2-6. * Tel.:+36 30 425 1597 * E-mail: kereskedelem @ elektroprofi.hu * Cégj.sz.: 01-09-164690

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI (ÉRTÉKESÍTÉSI) FELTÉTELEK 2020.03.11.-től.

1. ) Általános tudnivalók: Az alábbiakban megfogalmazott Általános Szállítási Feltételek mindazon ajánlatokra illetve értékesítési ügyletekre vonatkoznak, amelyek során az Elektro Profi Kereskedelmi Kft. (a továbbiakban: EP) Vevők részére áruértékesítést végez, és a felek között létrejött (keret) szerződésben ettől eltérő feltételekben nem állapodnak meg. Amennyiben Vevő az Általános Szállítási (Értékesítési) Feltételek megtekintését követően írásbeli kifogással nem él, úgy azt elfogadva a saját vásárlási feltételeiről lemond, és az adásvétel jelen feltételek hatálya alatt köttetik meg.

2. ) Adás-vétel: Az adásvételi megállapodás EP és Vevő között akkor jön létre, ha Vevő EP ajánlatát részleteiben is elfogadható módon, írásban visszaigazolta, illetve EP a Vevő megrendelését részleteiben is elfogadható módon írásban visszaigazolta, vagy az adásvételi szerződést mindkét fél cégszerűen aláírta, illetve Vevő az árut számla ellenében átvette.

3. ) Árak: Az árak (ettől eltérő kitétel kivételével) ÁFA nélkül értendőek, aminek az mértéke: 27%. Amennyiben EP ajánlatában másként nem nyilatkozik, az adásvétel során a megrendelés időpontjában érvényes, EP által kiadott árlista szerinti árakat kell alkalmazni. EP által kiadott ajánlat érvényessége (amennyiben ezt EP az ajánlatban külön nem jelzi) 30 naptári nap. EP fenntartja magának a jogot, hogy import áru esetén az időközben bekövetkezett 2%-nál nagyobb devizaárfolyam-változást, ill. az EP által kiadott árlista változásait szállításkor áraiban érvényesítse. Az árak nem tartalmazzák a hulladékhasznosítási díj összegét, amely mindenkor a vonatkozó rendelet szerint kerül kiszámlázásra.

4. ) Fizetési feltételek: Az átadott termékek árának megfizetése EP által kibocsátott számla ellenében történik. Vevő a vételárat minden esetben köteles az áru átvételekor teljes egészében, készpénzben az EP részére megfizetni, kivéve, ha a felek ettől eltérően állapodtak meg. Amennyiben felek megállapodása szerint a vételárat átutalással kell Vevőnek kiegyenlítenie, a fizetési határidőt ez a megállapodás tartalmazza. Késedelmes fizetés esetén Vevő a késedelembe esés időpontjától kezdve köteles EP részére késedelmi kamatot fizetni, amelynek mértéke 10 %. EP fenntartja magának a jogot, hogy felfüggessze szerződéses kötelezettségeinek teljesítését, amennyiben Vevőnek határidőn túli tartozása áll fenn EP-vel szemben. EP fenntartja magának a jogot a részteljesítésre és az ennek megfelelő részszámlázásra, amennyiben ettől egyéb, az adott szállítást érintő megállapodás eltérően nem rendelkezik.
Egyedi termék megrendelése esetén EP fenntartja a jogot az áruérték meghatározott %-ának előleg címén történő bekérésére, és az áru megrendelését EP csak az előleg beérkezése után indítsa el. Amennyiben Vevő az előleget megfizeti, de a megrendelt terméket nem szállítja el, az előleg teljes összegét EP jogosult meghiúsulási kötbér jogcímén Vevő felé kiszámlázni.
Amennyiben EP tudomására jut, hogy Vevő fizetőképessége vagy fizetőkészsége bizonytalan, EP jogosult fizetési biztosítékot kérni. A fizetési biztosíték módjának és eszközének megválasztási joga EP-t illeti meg. Vevő kötelezettséget vállal, hogy amennyiben ellene felszámolási kérelmet nyújtanak be, vagy bármilyen indokból végrehajtási eljárást kezdeményeznek ellene, erről haladéktalanul értesíti EP-t. Amennyiben Vevő ezen kötelezettségeknek nem tesz eleget, EP jogosult a szerződés azonnali hatályú felbontására és az ebből származó összes kárát érvényesítheti a Vevővel szemben.
EP követeléskezelő cég, vagy ügyvéd bevonásával intézkedik a határidőre be nem folyt számlái összegének behajtása érdekében. Vevő a késedelmi kamatokon túl a behajtási költséget is köteles EP részére megtéríteni.

5. ) Áruátadás: Amennyiben a szállítási szerződés vagy egyéb írásbeli megállapodás másképpen nem rendelkezik, a teljesítés helye EP központi raktára (1101 Budapest, Albertirsai út 3.), illetve értékesítési pontjai. Vevő a készre jelentést követően köteles az árut átvenni. Amennyiben Vevő felhasználási vagy tárolási lehetősége hiányában az árut átvenni nem tudja, azt tárolási díj ellenében elszállításig EP raktározza. A tárolás megkezdésekor tárolási nyilatkozat kiadásával EP jogosult az áru leszámlázására. Vevő a tárolási nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően köteles a számlák ellenértékét megfizetni.

6. ) Határidők: Az EP által ajánlatban vagy szállítási szerződésben megadott és vállalt szállítási határidő minden esetben (amennyiben konkrét dátum nem kerül megállapításra) az EP által írásban visszaigazolt megrendelés, illetve az EP által kiadott ajánlat Vevő írásbeli visszaigazolásának dátumától számítva értendő. EP nem vállal felelősséget a gyártók hibájából származó késedelmes teljesítésért. A fenti okból bekövetkezett szállítási késedelem miatti kötbérre Vevő nem tarthat igényt.
A szállítási határidő túllépésének jogkövetkezménye alól EP mentesül, ha azt működése körén kívül eső elháríthatatlan ok (vis major) idézte elő, illetve beszállítójánál felmerült ugyanilyen ok fenn álltára vezethető vissza.

7. ) Kötbérek: Amennyiben Vevő a szállítási határidő lejártát követő 8 munkanapon belül nem veszi át a megrendelt árut, EP jogosult a megrendelést semmisnek tekinteni, illetve a szállítási szerződést felmondani. Ha Vevő a megrendelt és visszaigazolt termékeket nem, vagy csak részben veszi át, EP jogosult az át nem vett mennyiség nettó szerződött értékének 20 %-át meghiúsulási kötbér címén Vevőnek kiszámlázni.
Kötbérterhes szállítási határidőt EP csak külön szerződés keretében vállal. Ez esetben EP késedelmes szállítása esetén Vevő részére fizethető késedelmi kötbér mértéke max. a megrendelt és írásban visszaigazolt termékek nettó szerződött értékének napi 0, 02 %-a (de maximum 2%).
8. ) Tulajdonjog fenntartása: Bármely szerződési konstrukcióban EP a szerződött árura mindaddig fenntartja tulajdonjogát, amíg a vételár és járulékai teljes egészében kiegyenlítésre nem kerültek. Tilos a tulajdonjog fenntartással érintett terméket más követelésébe beszámítani, azt megterhelni, vagy fedezetként bármilyen célra felajánlani. Amennyiben a vételár behajtására nincs lehetőség, EP jogosult az áru visszaszállítására és kártérítési igény bejelentésére, és az ügylettel kapcsolatban felmerült valamennyi költségének és elmaradt hasznának megtérítésére.
Amennyiben a leszállított termékek vételára az esedékesség lejártáig nem kerül megfizetésre, EP-nek jogában áll minden egyéb indoklás nélkül követelni a leszállított termékek visszaszolgáltatását. Az áru visszaszolgáltatása Vevőt nem mentesíti meghiúsulási kötbér megfizetése alól, továbbá annak a késedelmi kamatnak a megfizetése alól, amelyet EP Vevőtől az áru visszavételéig követelhet. Vevőt terhelik az áru visszaszolgáltatásából eredő költségek és károk. Az áru átvételétől számítva visszaszállításig azok épségéért, megőrzéséért Vevő felel.

9. ) Csomagolás: Az árlistákban és ajánlatokban szereplő árak gyári csomagolással és kiszereléssel értendőek, de nem tartalmazzák az esetleges göngyöleg árát és annak visszaszállítási költségeit. Ezen tételek ellenértékét EP számlájában külön tételként érvényesíti Vevő felé. EP jogosult az általa kibocsátott számlában, illetve egyéb értékesítési okiratban a külön értéket képviselő göngyöleg ellenértékét megállapítani. Betétdíjas göngyölegek (pl. kábeldob) fizetési határideje 60 naptári nap. Ezen időn belül a göngyöleg Vevő költségére visszaszállítható. A 60 nap letelte után Vevő köteles a leszámlázott göngyöleg árát megtéríteni. EP jogosult az általa kibocsátott számlában, illetve egyéb értékesítési okiratban a göngyöleg visszaszállítási határidejét másként meghatározni. A göngyöleg visszaszállítási határidejének betartása esetén Vevő részére EP a göngyöleg ellenértékének megfelelő helyesbítő számlát állít ki.

10. ) Szállítás: EP vállalja, hogy keret megállapodással rendelkező Vevői írásbeli kérésére részükre a megrendelt árut értékesítési pontjainak közigazgatási határán belül díjmentesen kiszállítja. Minden egyéb esetben EP jogosult a szállítási költséget Vevő felé felszámítani. Kiszállításkor tételes áruátadás nem történik. Amennyiben a lezárt csomagolásban lévő anyagok mennyisége eltér a szállítólevélen szereplőtől, az eltérést Vevő az átvételtől számított 2 munkanapon belül jelezheti.

11. ) Szavatosság: A szavatosság tekintetében a PTK. vonatkozó rendelkezései az irányadóak. EP mentesül e felelőssége alól, amennyiben a meghibásodott termékeket Vevő nem előírásszerűen tárolta, szerelte vagy tartotta karban. EP jótállási kötelezettsége nem terjed ki azon károkra, melyek nem az általa szállított árukban keletkeztek. Garanciális hibabejelentést EP csak írásban (levél, e-mail) fogad el.

12. ) Felelősség: EP felelősségét szigorúan az adásvételi megállapodásban illetve a jelen Általános Szállítási (Értékesítési) Feltételekben szabályozott kitételek korlátozzák. EP nem követ el szerződésszegést és ennek folytán felelőssége kizárt, amennyiben a kötelezettségei teljesítését vis maior körülmény akadályozza, vagy korlátozza. Vis maior alatt értendők különösen elemi csapások, sztrájkok vagy egyéb munkahelyi zavargások, hadüzenettel indított vagy anélküli háborúk, blokádok, zendülés, lázadás, járványok, földcsuszamlások, földrengések, viharok, villámcsapások, áradások, zavargások, robbantások, valamint egyéb hasonló, előre nem látható események, amelyek az EP érdekkörén kívül merülnek fel, és amelyeket kellő gondossággal sem lehet kiküszöbölni.

13. ) Reklamáció: EP raktáraiban történő áruátvétel esetén utólagos reklamációnak helye nincs. Egyéb esetekben Vevő köteles a mennyiségi és minőségi reklamációkat és a szerződéstől eltérő szállítást az átvételtől számított 2 munkanapon belül EP felé írásban jelezni, jogvesztés terhe mellett. A rejtett hibákkal kapcsolatos felelősségi szabályokra a PTK.-ban foglaltak az irányadóak. A reklamációt EP csak a vonatkozó szállítólevél és számla másolatának mellékelésével fogadja el. Amennyiben Vevő az észlelt hiányosságokról fent leírt módon nem tesz bejelentést, EP mentesül erre vonatkozó kötelezettségei alól.

14. ) Jogviták: Jogvita esetén felek a vitás kérdéseket elsősorban egyeztetés útján kísérlik meg rendezni, amennyiben az nem vezetne eredményre, úgy peres eljárás esetén (ide értve a fizetési meghagyásos eljárásból perré alakult eljárást is), pertárgyértéktől függően a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság, vagy a Székesfehérvári Törvényszék jár el.

15. ) Hatályosság: A jelen Általános Szállítási (Értékesítési) Feltételekben foglaltak 2020 március 16-tól visszavonásig érvényesek. Az Általános Szállítási (Értékesítési) Feltételek EP honlapján ( www.elektroprofi.hu ) és értékesítési pontjain megtekinthetőek, az esetleges változásokról Vevőinek külön értesítést nem küld. A Vevő tudomásul veszi, hogy az így közzétett információ a Vevő külön értesítése nélkül is módosulhat, illetve megváltozhat
Dátum: ……………………………

……………………………………………..
Vevő cégszerű aláírása

E-vásárlás Általános Szerződési Feltételei
E-vásárlás Általános Szerződési Feltételei

E-vásárlás Általános Szerződési Feltételei

A vállalkozás adatai:

Cégnév: Elektro Profi Kereskedelmi Kft

Székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út 2-6.

Adószám: 10715451-2-42

Cégjegyzékszám: 01-09-164690

Elérhetőség: webshop@elektroprofi.hu

Telefon: +36 30 425 1597

 

 1. Megvásárolható termékek köre, általános tudnivalók

A Web áruházában  az Elektro Profi Kft. által forgalmazott villamosipari termékek, világítótestek, villanyszerelési anyagok vásárolhatók meg, azonban a Web áruházban a teljes termékpalettának csak egy része érhető el. Teljes termékválasztékunkat – amely több mint 20.000 cikk – a honlapunkon feltüntetett üzleteinkben forgalmazzuk, melyeket üzleteinken keresztül, vagy üzletkötőink közvetítésével ismerheti meg, illetve vásárolhatja meg. Amennyiben az Ön által keresett terméket nem találja web áruházunkban, a megadott telefonszámokon és e-mail címen érdeklődjön kollégáinknál.

A termékeknél megjelenített képek csak illusztrációk, a valóságtól eltérhetnek.

A termékek árait nettó és bruttó értékben egyaránt feltüntettük. Az árak a szállítási költséget nem tartalmazzák.

A megjelenített termékek online, a web áruház szoftveren keresztül, ill. bármelyik szaküzletünkben személyesen megvásárolhatók.

Tájékoztatjuk tisztelt web áruház Fogyasztóinkat, hogy az Elektro Profi Kft. és a Fogyasztó között a szerződés, vagyis a szerződéses nyilatkozat a jelen általános szerződési feltételek elolvasását és elfogadását jelentő „elfogadom” rubrika kijelölése, valamint a vásárlás befejeztével a „megrendelés” gombikonra, való kattintással és annak a regisztráció alkalmával megadott e-mailcímre történő azonnali visszaigazolásával jön létre. Az ilyen módon megkötendő szerződés elektronikusan rögzített írásbeli szerződésnek minősül, amely a Fogyasztó számára utóbb hozzáférhető. A szerződés minden esetben határozott időre, a megrendelt és visszaigazolt termék mindkét fél részéről való teljesítésig szól.

Felhívjuk vásárlóink figyelmét, hogy amennyiben a megrendelés visszaigazolásra kerül, úgy a kosárba helyezett termékek megrendelése fizetési kötelezettséget von maga után.

Az az Elektro Profi Kft., illetve a web áruházat működtető számítógépes program biztosítja, hogy az adatok elektronikus rögzítése során felmerülő hibák azonosíthatóak és kijavíthatóak legyenek a Fogyasztó számára a szerződéses nyilatkozat megtételét megelőzően.

A szerződés nyelve: Magyar

Tájékoztatjuk vásárlóinkat, hogy az Elektro Profi Kft. számára nem áll rendelkezésre a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex.

 

 1. Regisztráció

Vásárlás kizárólag Fogyasztói regisztrációval lehetséges. A regisztráció előnye, hogy amennyiben legközelebb is szeretne tőlünk rendelni, adatait nem szükséges újonnan megadni. Több szállítási/számlázási címet is felvehet, valamint rendelési folyamatát is nyomon követheti.

A regisztráció nem vesz igénybe 1 percnél több időt. Az adatok megadása és a regisztráció előtt olvassa el az Elektro Profi Kft. adatkezelési szabályzatát.

A regisztráció során ki kell választani, hogy magánszemélyként, vagy cégként kíván vásárolni. Kizárólag olyan adatok megadását kérjük, amelyek a vásárló beazonosításához és a számlázáshoz feltétlenül szükségesek. A megadott adatokat a regisztráció befejezéséig módosíthatja, de kérjük, hogy a regisztráció befejezése előtt ellenőrizzék az adatok helyességét.

A regisztrációt csak egyszer kell elvégezni, melyet követően a későbbi vásárlásai során erre a lépésre már nem lesz szükség, a vásárlás a regisztrációkor megadott e-mail cím és a regisztráció visszaigazolásakor a Fogyasztó e-mail címére megküldött, a rendszer által generált jelszó megadásával történt bejelentkezést követően végezhető el.

Ügyeljen az adatok pontos megadására, hogy a kiszállítás zökkenőmentesen történhessen.

A regisztráció során bevitt adatokat követően, a megadott e-mail címre a rendszer által generált belépési jelszóval együtt egy linket küldünk, melyre kattintva a regisztrációt a Fogyasztó 48 órán belül aktiválhatja.

 • A Web áruházunkban történő vásárlás menete

WEB áruházunk használatához ajánlott böngészők:

Mozilla Firefox 21.0 vagy ennél újabb verzió, Chrome 27.0 vagy ennél újabb verzió.

A vásárláshoz a Fogyasztónév és a regisztráció visszaigazolásakor megküldött jelszó megadásával kérjük, jelentkezzen be a web áruházba. Bejelentkezés nélkül is be tudja helyezni virtuális kosarába a kiválasztott terméket, azonban a vásárlás kizárólag bejelentkezett Fogyasztók számára lehetséges.

A termékeket web áruházunkban fotóval illusztráltuk és a főbb jellemzőit, bruttó vételárát és azt, hogy a raktárunkban elérhető, az adott terméknél feltűntetjük. Amennyiben a kiválasztandó terméket nem ismeri teljeskörűen, a termék fényképére, vagy megnevezésére kattintva egy új ablakban megjelenik, és ott elolvashatja az adott termék főbb jellemzőit. Kérjük, hogy a virtuális kosárba csak akkor helyezze a terméket, ha meggyőződött arról, hogy valóban arra van szüksége.

A virtuális kosárba helyezett termékek bruttó összvételára mindvégig feltűntetésre kerül a web áruház felületének jobb felső sarkában, a számítógépes egér odamozgatásával pedig láthatóvá válik a virtuális kosár részletes tartalma, melyet a vásárlás befejezéséig bármikor módosíthat a Fogyasztó.

 

A vásárlás főbb lépései a következők:

 1. A termékek listanézetében rákattintva a „Kosár” ikonra vagy a termék adatlapján a „Kosárba” ikonra, a termék belekerül a megvásárolni kívánt termékek közé. A mennyiség átírásával, majd a Frissítés gomb megnyomásával a Kosár tartalma frissül mennyiségben és értékben egyaránt.

 2. A vásárlás további folytatásához kattintson a „Vissza” gombra, mellyel visszakerül a termékek listanézetéhez és tovább vásárolhat.

 3. Járjon el az 1-es pontban leírtak szerint minden megvásárolni kívánt termék esetében.

 4. Amikor minden óhajtott terméket elhelyezett a kosarában kattintson a jobb felső sarokban levő „Kosár” dobozra, hogy megtekinthesse annak tartalmát.  A kosárban a termékeket törölheti (a mennyiséget lenullázva), vagy bármelyik termék mennyiségét módosíthatja a sorban megadott beviteli mezőbe való mennyiség megadásával, majd a „Frissítés” gomb megnyomásával.

 5. A kosárban található „Tovább” gombra kattintva haladhat tovább a megrendelés folyamatában. Amennyiben Ön már regisztrált Fogyasztónk, az e-mail címe és jelszava megadásával léphet tovább. Ellenkező esetben a megrendeléshez az itt található adatlap kitöltése szükséges.

 6. Amennyiben az 5. pont szerinti adatok kitöltésre kerültek, a TOVÁBB gombra kattintva jut arra az oldalra, ahol megadhatja az Önnek legjobban megfelelő  Fizetési és Szállítási módot.

 7. A TOVÁBB gombra kattintva az ELLENŐRZÉS oldalra jut, ahol még egyszerre ellenőrizheti az Ön által összeállított rendelést mennyiségben és értékben, ill. az Ön által választott Fizetési és Szállítási módot.

 8. Amennyiben az adatok helyességéről meggyőződött, a megrendelés leadásnak utolsó lépéseként az ELKÜLDÉS gombra kattintson, mellyel rendelését továbbítja részünkre.

 9. A rendelés beérkezéséről a rendszer egy automatikus e-mailben tájékoztatja. Ez az e-mail a megrendelés visszaigazolásának minősül. Az automatikus levélben található rendelési számra hivatkozva érdeklődhet megrendelésével kapcsolatban elérhetőségeink bármelyikén.

 

A megrendelés visszaigazolását követő két munkanapon belül ügyfélszolgálatunk az Ön által megadott telefonon vagy e-mailben megkeresi Önt a megrendelt és visszaigazolt termékek kiszállítási idejének, vagy átvételi helyének és idejének egyeztetése érdekében. A teljesítés határideje a vásárló kérése szerint alakul, de az nem lehet korábbi, mint a megrendelés visszaigazolását követő 4 munkanap.

 

A listanézetben látható "Raktáron" jelzés azt mutatja, hogy a termékből van raktári készlet, a megrendelt mennyiség tényleges várható szállítási határidejét az ügyfélszolgálat visszaigazolása tartalmazza.

 

Felhívjuk a figyelmét, hogy a WEB shopban szereplő árak csak az online megrendelés esetén érvényesek!

 

A regisztrációk, megrendelések feldolgozása munkanapokon 8.00-tól 16.00 óráig történik.

 

Természetesen a megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra.

 

Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén a visszaszállítás díja megrendelőt terheli, újra küldését kizárólag a csomag ellenértékének előre történő átutalása esetén áll módunkban ismételten elindítani!

 

Szerződés iktatása

Tájékoztatjuk, hogy a Webáruházunk által a megrendelés elküldésekor generált sorszámon és azonosító alatt a szerződést iktatjuk. A rendelés azonosítóját az Ön megrendelését visszaigazoló e-mailben találja.

 

A Vállalkozás és a Fogyasztó között érvényes, a 45/2014. (II.26.) Korm.rendelet szerinti távollevők között megkötött szerződés a webshop kosár/pénztár aloldalról egy kattintással elküldött megrendelésnek a Vállalkozás által e-mailen megküldött megrendelés visszaigazolásával küldött e-mail megküldésével jön létre.

 

A megkötött szerződés tartalma a Vállalkozás által e-mailen megküldött visszaigazolással kerül átadásra.

 

Magatartási kódex

Tájékoztatjuk Tisztelt Vásárlóinkat, hogy nem áll rendelkezésre a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény szerinti magatartási kódex.

 

 

 1. Fizetés
 2. WEBShop

A webshop-on keresztüli e-vásárlás esetén a kiválasztott termékek kiegyenlítésére a következő opciókat lehet választani:

-              Fizetés utánvéttel, mely esetben az áru átvételével egyidejűleg kell a futárnak kiegyenlíteni a vételárat.

-              Fizetés virtuális POS terminál igénybevételével a bankkártya adatainak megadásával. (Fejlesztés alatt)

-              Fizetés előre utalással

Halasztott fizetésre a webshopunkban nincs lehetőség.

 1. ProfiNet

A fenti lehetőségeken felül mód van arra, hogy szerződött partnereink a szerződés szerinti fizetési móddal egyenlítsék ki a webáruházban eszközölt vásárlásaikat.

 

 1. A termékek kiszállítása, illetve átvétele

Amennyiben a valamelyik üzletünkben történő személyes átvételt választja, természetesen nincs szállítási költség. Az Önhöz legközelebb fekvő üzletünk valamelyikét a www.elektroprofi.hu oldalunkon megtalálja.

Házhoz szállítás igénylése esetén a szállítási díjat a rendelés értéke határozza meg:

 • Bruttó 0 - 15 000 Ft közötti vásárlás esetén 2 362.2 Ft + ÁFA ( bruttó 3 000 Ft )
 • Bruttó 15 000 - 25 000 Ft közötti vásárlás esetén 1 172.2 Ft + ÁFA ( bruttó 1 490 Ft )
 • Bruttó 25 000 Ft feletti vásárlás esetén díjmentes.

Szolgáltatásunkat egész Magyarország területén igénybe veheti.

A csomagokat a futár 8 és 17 óra között szállítja ki a megadott szállítási címre.

A számlát a csomag tartalmazza. Kérjük a csomagot kézbesítéskor a futár előtt szíveskedjék megvizsgálni, és esetlegesen a termékeken észlelt sérülés esetén kérje jegyzőkönyv felvételét és ne vegye át a csomagot. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni!

 1. Szavatosság és Jótállás
 2. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön az Elektro Profi Kft. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Elektro Profi Kft. vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

 1. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként

Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 1. Jótállás
 2. Jótállás

Vállalkozás az általa forgalmazott termékek hibátlanságáért jótállást vállal a következők szerint:

A jótállási idő

-    a 10.000 – 100.000,- Ft. eladási ár közötti termékek esetében 1 év

-    a 100.001 – 250.000,- Ft. eladási ár közötti termékek esetében 2 év

-    a 250.000,- Ft. eladási ár feletti termékek esetében 3 év

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jótállási idő a Vállalkozástól megvásárolt Termék vételárának kifizetésével és a termékek átvételével kezdődik. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja.

Nem tartozik jótállás alá az a hiba, amit a Fogyasztó saját maga a termék mozgatása során vagy annak szakszerűtlen használatával okozott. Így, ha a hibát:

- a szakszerűtlen üzembe helyezés

- a nem rendeltetésszerű használat

- a helytelen tárolás és kezelés

- elemi kár, természeti csapás okozza.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

A termék átvételétől számított egy éven belül Ön választása szerint kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Vállalkozásnak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne. Figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a Fogyasztónak okozott érdeksérelmet.

Ha a Vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem tudja teljesíteni, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, vagy ha a Fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a Fogyasztó – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A hibás termék kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

Amennyiben a jótállási időtartam alatt a termék az első alkalommal történő javítása során a Vállalkozás részéről megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, a Fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a Vállalkozás köteles a terméket nyolc napon belül kicserélni. Ha a termék cseréjére nincs lehetőség, a Vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Ha a jótállási időtartam alatt a termék három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában –, valamint ha a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a fogyasztó nem igényli a vételár arányos leszállítását, és a fogyasztó nem kívánja a fogyasztási cikket a Vállalkozás költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, a Vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, a Vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Ha a termék kijavításra a kijavítási igény Vállalkozás részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor, – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – a Vállalkozás köteles a terméket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicserélni. Ha a termék cseréjére nincs lehetőség, a Vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

A Fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a Vállalkozásnak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a vállalkozás adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól számított három munkanapon belül érvényesíti csereigényét, a vállalkozás nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre. Ha a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza, köteles a terméket kicserélni.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a Fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést 15 napon belül elvégezze.

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Vállalkozást terhelik.

A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el a visszaszállításról és a kicserélésről a Vállalkozás gondoskodik.

A jótállásból eredő jogok a rendelkezésre bocsátott jótállási jeggyel érvényesíthetőek, amelynek nem feltétele a fogyasztási cikk felbontott csomagolásának a fogyasztó általi visszaszolgáltatása. A jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek.

A fogyasztó jótállási igényét a Vállalkozásnál érvényesítheti. A fogyasztó a kijavítás iránti igényét választása szerint a vállalkozás székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és a vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.

Vállalkozás a jótállási jegyet a termék átadásakor papír alapon, vagy elektronikusan a Fogyasztó által a regisztráció, illetve vásárlás során megadott e-mail címre történő megküldésével bocsátja a Fogyasztó rendelkezésére.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok a kellék-, és termékszavatossági függetlenül megilletik.

 

 • Elállás/felmondás joga

Az elállás joga a Polgári Törvénykönyvben meghatározott fogyasztót illeti meg a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet. 20. § alapján illeti meg az alábbiak szerint:

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

A fogyasztó az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja.

Az elállási/felmondási határidő az attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: (Elektro Profi Kft., 1148 Budapest, Fogarasi út 2-6., e-mail: webshop@elektroprofi.hu, Telefax:+36 1 460-6141).

Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Az elállás joghatásai:

 • Ha Ön eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.
 • A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.
 • A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
 • Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.
 • A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli. E költségek legmagasabb becsült összege a termék értékesítése során az Ön részére átadott számlán a „házhozszállítás díja” tételhez rendelt összeggel megegyező összeg.
 • Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Ön köteles számunkra (Elektro Profi Kft. 1101  Budapest, Albertirsai út 3.) a terméket sértetlenül és eredeti csomagolásában indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy valamelyik üzletünkben ilyen módon átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.

Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Abban az esetben, ha a terméket használatba vette, és nem tudja sérülésmentesen cégünk részére visszajuttatni, nem vállaljuk a termék visszavásárlását.

A nem rendeltetésszerűen használt termékre a garancia nem vonatkozik. Illetve a nem rendeltetésszerű használatból eredő károk megfizetése is vásárlót terheli. A termék visszaküldést követő harminc napon belül a termék árát a megadott számlaszámra visszautaljuk.

Nem rögzített, különösen a fogyasztót megillető elállási jog alóli kivételek tekintetében a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet. rendelkezései az irányadók.

 

 • Panaszügyintézés és jogérvényesítés

Ön a termékkel vagy a Vállalkozás tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségek valamelyikén terjesztheti elő:

1148 Budapest, Fogarasi út 2-6., e-mailen a webshop@elektroprofi.hu, telefonon pedig a +36 1 460-6140 nem emelt díjas telefonszámon.

panaszát minden esetben legkésőbb 8 munkanapon belül megvizsgáljuk és az Ön által megadott e-mailre írásban megválaszoljuk és amennyiben a panasz alapos, úgy azt a körülmények által lehetővé tett késedelem nélkül orvosoljuk.

Amennyiben a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz kivizsgálása nem lehetséges, akkor Vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a fogyasztónak átadja vagy azt e-mailben megküldi.

Jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben az Eladó és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:

 1. a) Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

 

A fogyasztóvédelmi közigazgatási hatósági ügyekben első fokon megyei illetékességgel a fővárosi és megyei kormányhivatalok fogyasztóvédelmi felügyelőségei, másodfokon országos illetékességgel a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság jár el. Az illetékességet megalapozza a fogyasztó lakóhelye, a vállalkozás székhelye, telephelye, valamint a jogsértés elkövetésének helye is. A kérelem bármely illetékes felügyelőségnél benyújtható.

 1. b) A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a fogyasztó eljárást kezdeményezhet az alábbi elérhetőségen:

Budapesti Békéltető Testület (1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310. Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10. E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu).

 1. c) Bírósági eljárás

Fogyasztó jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

 1. Adatkezelés

Az web áruház használata során rendelkezésére bocsátott személyes adatait bizalmasan kezeljük, harmadik fél részére nem adjuk át. Ez alól kivételt jelentenek az alvállalkozónak szükségesen megadott adatok, melyek nélkül a rendelés teljesítése nem kivitelezhető, például a futárszolgálatnak átadott kiszállításhoz szükséges információk.

A web áruház böngészése során technikai információk kerülnek rögzítésre (például log fájlok formájában, melyek tartalmazzák a Fogyasztó IP címét, az időpontot, a meglátogatott oldal URL-jét), mely személyes azonosításra nem használható, de statisztikai célokat szolgál. A rendszer adatokat tárol a Fogyasztó számítógépén is úgynevezett sütik formájában (cookie). A sütik a Fogyasztó személyének azonosítására nem alkalmasak, és kizárólag a munkamenet idején élnek.

A web áruház rendszer használatához a böngészőjében a cookie-k használatát engedélyezni szükséges, a nélkül bizonyos funkciók működésképtelenek.

A megrendelt termékről számla készül, melynek tárolása a hatályos jogszabályokban előírt módon és ideig tárolásra kerül.

Adatainak törlését a rendszerből, módosítását bármikor írásban kérheti, de ettől független módon törölheti magát az esetlegesen hírlevélre feliratkozottak listájáról, anélkül hogy regisztrációja törlésre kerülne. A hírlevélről leiratkozni vagy levélben, e-mailben, vagy a hírlevelek alján található „Leiratkozás” link segítségével is megteheti.

Az adatkezelésre vonatkozó részletesebb szabályokat az Elektro Profi Kft. adatkezelési tájékoztatója tartalmazza.

____________________________________________________________

A jelen e-vásárlásra vonatkozó általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdések tekintetében a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (Ptk.) foglaltak az irányadók.

Gördülékeny és elégedett vásárlást kívánunk!

Elektro Profi Team